Volejte kdykoliv: 734 362 894, 730 891 906

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti a obchodní partneři,

společnost FEE Transport, s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry. Naším cílem je ochrana Vašich údajů, včetně osobních, při jejich zpracování. Společnost FEE Transport, s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 Košíře, IČ: 01696572, DIČ: CZ01696572 zpracovává veškeré osobní údaje plně v souladu s právními a legislativními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti (www.feetransport.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti FEE Transport, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků, konkurence apod.).

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost FEE Transport, s.r.o.
Kontaktní osoba: Jan Šafránek
e-mail: jan.safranek@feetransport.cz

2. Účely zpracování

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti zprostředkování zaměstnání včetně souvisejících činností, jež je podloženo níže uvedenými právními základy zpracování.

 • Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu při zasílání nabídek nových služeb, pracovních nabídek a dalších reklamních sdělení
 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání služeb
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávněný zájem: vedení životopisů po dobu nezbytně nutnou pro výběr uchazeče o zaměstnání, nejdéle 6 měsíců

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s dodáním služeb

V případě realizace uzavřeného smluvního vztahu na dodání služeb bude společnost FEE Transport, s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu název společnosti, jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu.

Pro zajištění služeb při náborovém procesu zpracováváme jen údaje, sloužící k základní identifikaci osoby, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, popř. telefon a ostatní údaje, které uchazeči uvádějí dobrovolně ve svých profilech: datum narození, fotografie, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti a osobní zájmy.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost FEE Transport, s.r.o. provádět za účelem realizace uzavření smlouvy o zprostředkování služeb, dodání objednaných služeb, účasti ve výběrovém řízení, v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv.

Společnost FEE Transport, s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu trvání příslušné smlouvy nebo v souladu s poskytnutým souhlasem o zpracování osobních údajů.

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizování podnětů a dotazů

Prostřednictvím zaslání požadavku se mohou naši zákazníci a další osoby na společnost obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti FEE Transport, s.r.o. bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti FEE Transport, s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti FEE Transport, s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům právních služeb, přepravním společnostem, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

6. Další příjemci

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti poradenských služeb, náborových služeb, školících služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

7. Další třetí strany

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

8. Jiné účely zpracování

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely, pokud je subjekt osobních údajů výhradně neodmítl.

9. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy či udělený souhlas. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

10. Další práva subjektu údajů spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností FEE Transport, s.r.o. nedochází k rozhodování, založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost FEE Transport, s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost FEE Transport, s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost FEE Transport, s.r.o. zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo na ochranu soukromí,
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je společnost FEE Transport, s.r.o. oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom Vás předem informovali.

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost FEE Transport, s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti FEE Transport, s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost FEE Transport, s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti FEE Transport, s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše v čl. 1.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost FEE Transport, s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

11. Neposkytnutí osobních údajů

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

12. Další ustanovení:

Pokud subjekt údajům neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány. Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 1.12.2023.

Potřebujete poradit?
Volejte: 734 362 894
FEE Transport, s.r.o.

FEE Transport, s.r.o.

Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Jičín

Pobočka Jičín

Křižíkova 1099
506 01 Jičín

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Olomouc

Pobočka Olomouc

Ladova 389/10,
779 00, Olomouc

730 891 906
infoOL@feetransport.cz

Pobočka Moravská Ostrava

Pobočka Moravská Ostrava

Hrušovská 2969/13
703 00 Moravská Ostrava

735 758 781
InfoOstr@feetransport.cz

Pobočka Hranice

Pobočka Hranice

Teplická 990
753 01 Hranice I-Město

771 126 901 
infoHranice@feetransport.cz

Pobočka Prostějov

Pobočka Prostějov

Floriána Nováka 5267/3
796 01 Prostějov

730 891 906 
infoprostejov@feetransport.cz