Volejte kdykoliv: 734 362 894, 730 891 906

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 • Správce osobních údajů:
  Správcem osobních údajů je společnost FEE Transport s.r.o.
  Kontaktní osoba: Jan Šafránek
  Telefon 734 362 894
  E-mail: jan.safranek@feetransport.cz
 • Účel zpracování:
  Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti logistická a spediční činnost včetně souvisejících činností.
 • Právní základ:
  Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu a obchodu, pro účely účasti ve Věrnostním programu
  Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb
  Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
  Oprávněný zájem: pro účely ochrany majetku (kamerové záznamy v prostorách poboček společnosti) a obhajoby právních nároků (vymáhání pohledávek); pro účely oslovení s nabídkou služeb či produktů, které souvisejí přímo s produkty či službami; pro účely vyřízení požadavku, dotazu, připomínek a reklamací
 • Osobní údaje, které zpracováváme:
  Pro výše uvedené právní základy společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:
  Základní údaje
  Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
  Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací adresa nebo adresa odběrného místa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky.
  Další údaje
  Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte námi poskytované produkty či služby, které souvisejí s povahou obchodní spolupráce: číslo bankovního účtu, IP adresa, přístupové údaje pro personalizovaný přístup na zákaznický portál, cookies a jiné údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.;
  Údaje účastníků Věrnostního programu: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa.
 • Zpracovatelé osobních údajů:
  Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravním společnostem, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.
 • Další příjemci:
  Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, partnerům pro správu webových stránek www.feetransport.cz, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.
 • Další třetí strany:
  Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.
 • Jiné účely zpracování:
  Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely a účasti ve Věrnostním programu. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost FEE Transport s.r.o.
  Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti FEE Transport s.r.o. (viz výše), tak také zasláním oznámení na e-mail: jan.safranek@feetransport.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti FEE Transport s.r.o. možné.
  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (viz bod 3 část oprávněný zájem) je bezsouhlasové.
 • Doba uložení osobních údajů:
  Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely. U většiny smluvních vztahů musíme zajistit dobu archivace související s daňovým řízením, proto jsme nuceni uchovávat daňové doklady a evidenci s podobnými údaji, které se vztahují k poskytnutí služby, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
  Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely a účasti ve Věrnostním programu, které zpracováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen nebo odvolán (odvolání souhlas můžete uplatnit e-mailem nebo telefonicky – viz kontaktní údaje správce uvedené výše). Společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu 5 let.
  Při zpracování osobních údajů na základě vyřízení požadavku, připomínek, dotazů a reklamací je uchování osobních údajů omezeno na dobu nezbytně nutnou, až do doby vyřízení požadavku. Následně jsou osobní údaje subjektu údajů smazány a skartovány.
 • Automatizované zpracování osobních údajů:
  Při nákupu zboží přes Věrnostní bodový program společnosti je subjekt údajů předmětem automatizovaného rozhodování, kde může zamítnout dokončení objednávky. Subjekt údajů má v takovém případě možnost situaci řešit s pracovníkem společnosti na e-mailu jan.safranek@feetransport.cz bez automatického rozhodnutí. Informace o postupu jsou uvedeny během samotné objednávky ve Věrnostním programu a v internetovém obchodě dalšího zpracovatele.
 • Práva subjektu údajů:

  Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
  Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
  Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:
  1. osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  2. subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  5. uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  6. se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  7. se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
  Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
  Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.
  Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Neposkytnutí osobních údajů:
  Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.
 • Další ustanovení:
  Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány. Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.
Potřebujete poradit?
Volejte: 734 362 894
FEE Transport, s.r.o.

FEE Transport, s.r.o.

Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Jičín

Pobočka Jičín

Křižíkova 1099
506 01 Jičín

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Olomouc

Pobočka Olomouc

Ladova 389/10,
779 00, Olomouc

730 891 906
infoOL@feetransport.cz

Pobočka Ostrava

Pobočka Ostrava

Hrušovská 2969/13
703 00 Ostrava

771 228 374
InfoOstr@feetransport.cz

Pobočka Hranice

Pobočka Hranice

Teplická 990
753 01 Hranice I-Město

771 126 901 
infoHranice@feetransport.cz

Pobočka Prostějov

Pobočka Prostějov

Floriána Nováka 5267/3
796 01 Prostějov

730 891 906 
infoprostejov@feetransport.cz

Sigma banner