Volejte kdykoliv: 734 362 894, 730 891 906

Slovník pojmů

AICPR neboli Stálé mezinárodní sdružení silničních kongresů – Patří mezi nejstarší organizace v silniční dopravě, založena byla v roce 1908 v Paříži, kde má zároveň i sídlo. AICPR je smíšená organizace, v níž jsou soustředěny vlády, veřejné instituce, právnické i soukromé osoby. Náplní sdružení je rozšiřování informací o vědecko-technickém pokroku v oblasti výstavby dálnic, silnic, mostů a silničního ruchu.

Celní odbaveníPůsobnost celních orgánů je v České republice upravena zákonem. Celní úřady rozhodují o propuštění zboží do navrhovaného celního režimu, vyměřují a vybírají clo, daně a poplatky spravované celními orgány, pátrají po zboží, které neprošlo celnímu dohledu a zároveň provádí řízení o celních přestupcích a celních deliktech. Mezi další činnosti prováděné celními úřady patří veterinární a rostlinolékařská ochrana před zavlečením nebezpečných chorob, dále také ochrana před dovozem odpadů, jedů a jiných škodlivých látek. Součástí celních služeb je také zastupování v celním řízení, vystavování celních prohlášení do všech celních režimů, zajišťování celního dluhu do všech režimů, doklady o původu a statusu zboží, vyplňování karnetů TIR (viz režim TIR), nákladních listů CMR a ostatních dokladů předkládaných v celním řízení, zřizování celních skladů v prostorách zákazníků, uskladňování v celním skladu, poradenství při problematice EU při dovozu a vývozu zboží a určování celního zařízení, zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady, zpracování a příprava žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů.

Celovozová doprava (celovozová přeprava) – Pro celovozové zásilky platí, že celý náklad na rozdíl od kusových zásilek (viz sběrná kusová zásilka) jede v jednom dopravním prostředku, který vybere společnost zprostředkující přepravu zásilek (zasílatel) podle podmínek (rozměry, hmotnost, objem) zadaných odesílatelem. Dopravní prostředek je vybrán tak, aby doprava byla co nejefektivnější, nejrychlejší a za nejnižší možnou cenu. Ceny celovozových zásilek bývají obvykle smluvní.

CMR neboli Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě - název pochází z francouzského Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. Jedná se o jeden ze základních dokumentů, které upravují provozování mezinárodní silniční přepravy. Silniční přeprava realizovaná mezi členskými zeměmi dohody CMR může být kusová (viz sběrná kusová zásilka) nebo celokamionová (viz celovozová doprava).

Cross-dock – Pojem se vztahuje k manipulaci se zbožím - čím nižší je počet kontaktů se zbožím, tím nižší je pravděpodobnost jeho poškození a tím efektivnější je přeprava. Počet kontaktů se zbožím při jeho přepravě se pohybuje v rozmezí tři až nula kontaktů. Při třech kontaktech nejprve dochází k vyložení zboží do kompletační zóny (první kontakt), následuje rozebrání palet (druhý kontakt) a jejich příprava na expedici, dále dochází k naložení palet (třetí kontakt) a pak dochází k samotné expedici. Dochází-li při manipulaci ke dvěma kontaktům, je vynecháno rozebírání palet. Pokud je zboží přijato a následně expedováno (bez jakéhokoli kontaktu ve skladu) hovoříme o jednom kontaktu. Nejefektivnější je doprava bez kontaktu, kdy se k manipulaci se zbožím dochází pouze při nákladu a vyložení.

ČESMAD BOHEMIA neboli Sdružení československých mezinárodních automobilových dopravců – Sdružení bylo založeno v roce 1966, v témže roce se Česká republika stala členem IRU (viz IRU). Po vzniku České republiky vzniklo Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia (viz Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia).

Dodávkový automobil – Automobily určené pro přepravu zboží, jehož maximální užitečná hmotnost nepřesahuje jeden a půl tuny, čímž se odlišuje od nákladního automobilu (viz nákladní automobil). Podle úpravy ložního prostoru se rozlišuje pick-up, dodávkový automobil skříňový a valníkový. Pro pick-up je charakteristický otevřený ložní prostor a dveře v zadní stěně. Skříňový automobil má uzavřený prostor, který je rozdělený či celistvý. Odnímatelné stěny a ohraničený ložný prostor je příznačný pro valníkový dodávkový automobil.

Doprava – Pojmem doprava nazýváme pracovní neboli technologický proces, při němž dochází k pohybu dopravních prostředků po dopravní cestě. Doprava bývá velmi často zaměňována s termínem (viz přeprava). Provozovatel dopravy je nazýván dopravce. Podle vedení dopravní cesty rozlišujeme pozemní, podzemní (provádí se pod úrovní inženýrských sítí), podpovrchovou (provádí se v úrovni či nad úrovní inženýrských sítí), leteckou, vodní či potrubní dopravu. Nejčastěji se doprava dělí na kolejovou, silniční, leteckou, říční a městskou hromadnou. Podle míst přepravy lze rozlišovat dopravu vnitrostátní, zahraniční a tranzitní.

Dopravní pojištění - Pojištění je určeno všem výrobcům, obchodním společnostem, prodávajícím, kupujícím, pokud nesou riziko náhodné ztráty či poškození zboží během přepravy. Pojištění může sjednat také zasílatel, který k tomu dostane pokyn od příkazce. Přeprava může být pojištěna jednorázově, pojistit lze také všechny přepravy prováděné během určitého období, dále přepravy v rámci jednoho obchodního kontraktu či přepravy prováděné vlastním jménem s udanou pojistnou částkou.
Sjednat lze pojistku o různém rozsahu, základní pojistná smlouva se vztahuje na poškození, zničení a ztrátu v důsledku nehody dopravního prostředku, požáru, zásahu bleskem, výbuchu, závažné nehody (sesuv půdy, zřícení mostu, skladové budovy), přírodních katastrof. Doplňkově je možno náklad připojistit proti krádeži, nedodání dopravcem a další rizika jako jsou například lom, rez, koroze, nemočení, ohyb. Pojištění se vztahuje vždy k době trvání přepravy zásilky a pojistitel si může vybrat z několika variant rámcových smluv. Uzavřít lze smlouvy obratové, které pojistí všechny uskutečněné přepravy zboží stejného nebo podobného druhu. Dalším typem smluv jsou smlouvy deklarační, které pojistí pouze přepravy nahlášené k pojištění. Třetí možností je pojištění na riziko při tuzemských přepravách prováděných vlastním jménem pojištěného. Rozsah a výše pojistného plnění je dána výší vzniklé škody. Výše pojistného je sjednávána individuálně na základě posouzení rizika daného druhem zboží, použitým obalem, typem dopravního prostředku, trasou přepravy, teritoriálním rozsahem pojištění a pojistného krytí, pojistnou částkou, výše spoluúčasti a na základě subjektivního uvážení klienta.

Dopravní potenciál státu – Zahrnuje dopravní cesty veřejné a neveřejné, dále pak dopravní zařízení a dopravní uzly. Součástí dopravního potenciálu státu jsou také kvalifikovaní pracovníci a dopravní prostředky (a to ve všech formách vlastnictví).

Dovoz viz import.

Evidence zboží – Řeší kompletní evidenci skladu – příjem zboží do skladu a následný výdej zboží. Při vydávání zboží je k němu automaticky tištěn dodací list, faktura, prodejka či výdejka. Pro evidenci zboží ve skladech se obvykle používají speciální softwary.

Export neboli vývoz - Tvoří ho objem zboží, služeb (technologií, licencí či autorských práv), které vyrobí a vyveze do zahraničí jeden stát. Pro všechny státy je vývoz přínosem. Je-li hodnota exportu vyšší než hodnota importu (dovozu) hovoříme o přírůstku hrubého domácího produktu, v opačném případě se jedná o úbytek na hrubém domácím produktu. Čistý vývoz je rozdíl mezi exportem a importem (viz import) státu. Je-li hodnota kladná, převažuje vývoz, je-li záporná, pak dovoz převyšuje nad vývozem.

Expresní přeprava – Způsob přepravy, při níž je velký důraz kladen na rychlost a spolehlivost. Cílem expresní přepravy je urychlená přeprava nákladu (osob) na místo určení.

FTL neboli Full Truck Loads – Označuje celovozovou zásilku (viz celovozová doprava). Místo sousloví celovozová zásilka je možné se setkat také s označením celovůz či celovozovka. Dispečeři v běžné mluvě používají také full load.

Full Truck Loads viz FTL

Charterová přeprava – Způsob dopravy, která se uskutečňuje mimo jízdní, letový či lodní řád a to podle požadavku objednatele.

Import neboli dovoz – Je tvořen objemem zboží, služeb (technologií, licencí či autorských práv), které je stát schopen dovést na své území. Na rozdíl od exportu (viz export) se nejedná o pozitivní hodnotu. Převyšuje-li hodnota importu nad hodnotou exportu, hovoříme o úbytku na hrubém domácím produktu, v opačném případě se jedná o přírůstek hrubého domácího produktu.

INCOTERMS neboli přehled dodacích parit – Pochází a anglického International Commercial Terms, jedná se o soubor pravidel užívaných pro výklad obchodních doložek v zahraničním obchodě. Důvodem vzniku doložek byla nejednotnost obchodních zákoníků jednotlivých států. Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži a jsou pravidelně obměňovány v závislosti na změnách mezinárodního obchodu.

IRF neboli Mezinárodní silniční federace – Organizace se sídlem v Ženevě, zabývá se silničním hospodářstvím. Mezi její členy patří silniční správy a organizace specializující se na výstavbu dálnic a silnic.

IRU neboli Mezinárodní silniční unie – Jedná se o nejdůležitější nevládní organizaci v silniční dopravě, byla založena 23. března 1948 se sídlem v Ženevě. Úkolem Mezinárodní silniční unie je zastupování živnostenských a hospodářských zájmů spojených s mezinárodní silniční přepravou osob a zboží. Mezinárodní silniční unie je organizace s celosvětovou působností. V současné době sdružuje asi sto šedesát aktivních členů, mezi něž patří i Česká republika. IRU je řízena radou a jejím výkonným orgánem je prezídium a generální sekretariát.

Kompletace zásilek – Příprava produktů k distribuci, při balení je třeba klást důraz na výběr vhodného obalu pro expedici, důležité je zajištění maximální fixace zásilky. Mezi základní kompletační činnosti patří například balení komponent do kartonů či do obálek, umístění průvodních dokumentů na obal zásilky.

Komplexní řešení logistických služeb – Zajištění kompletního servisu při přepravě zboží požadovaným způsobem. Zákazník si může vybírat mezi silniční, železniční, leteckou, kontejnerovou, námořní či říční přepravou, nabízena je mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Při přepravě je možno zajistit skladování či pojištění, u mezinárodní přepravy jsou zajišťovány celně deklarantské služby.

Kvalita přepravy – Mezi určující faktory kvality přepravy patří rychlost, pravidelnost, bezpečnost, pohodlí a komplementární služby. Kvalita, objem (viz objem přepravy) a cena přepravy jdou koeficienty vyjadřující potřeby uživatelů dopravních služeb.

Logistika – Obor, jehož cílem je koordinace a optimalizace výrobních i nevýrobních procesů pomocí nejrůznějších opatření jako je plánování, realizace, skladování či vyhodnocování procesů, aby k vykonání bylo třeba co nejméně materiálu, energie či lidské práce. Předmětem logistiky je studium materiálových toků, mezi něž patří doprava, balení, skladování či manipulace, od dodavatelů přes výrobní podnik až k odběratelům. Obsahem logistiky je organizace, plánování, řízení a kontrola všech činností s tím souvisejících a to včetně příslušných informačních toků. Do předmětu zájmu logistiky spadá uspořádání a rozmístění výrobní a dopravní infrastruktury, vnitrozávodová a veřejná doprava, technologie manipulace s materiálem zabezpečující pohyb polotovarů mezi jednotlivými výrobními operacemi. Logistika se soustředí také na ložné manipulace, balení zboží, velikost zásob, informační systémy a skladování zboží. V širším slova smyslu zahrnuje logistika také obalovou techniku.

Majetkové pojištění přepravy zásilek viz pojištění zbožové

MKD neboli mezinárodní kamionová doprava někdy též international transport – Pro mezinárodní kamionovou dopravu platí, že výchozí a cílové místo musí ležet na území dvou států či se část jízdy uskuteční přes území jiného státu. Přepravu zajišťuje kamion (truck), což je jízdní souprava nákladního automobilu (viz nákladní automobily) s celkovou hmotností nad dvanáct tun s návěsem (viz návěs) či přívěsem (viz přívěs). Rozměry a celková hmotnost jízdní soupravy se řídí předpisy států, kde je kamion provozován.

Mezinárodní kamionová doprava viz MKD.

Mezinárodní silniční federace neboli IRF (viz IRF).

Mezinárodní silniční přeprava – Nazýváme tak dopravu, kdy výchozí místo a cílové místo leží na území dvou států, případně mohou obě místa ležet na území téhož států, ale část jízdy se uskuteční přes území jiného státu. Jedním ze základních dokumentů, které provozování mezinárodní dopravy upravují, je CMR (viz CMR). Mezi členskými zeměmi dohody CMR může být silniční doprava realizována jako kusová sběrná služba (viz sběrná kusová zásilka) nebo celokamionová (viz celovozová doprava).

Mezinárodní silniční unie – viz IRU.

Nákladní automobil – Nákladní dopravní prostředky, které jsou určeny k přepravě zboží s maximální užitečnou hmotností nad jeden a půl tuny. Podle konstrukce ložného prostoru rozlišujeme valníkový (viz nákladní automobil valníkový), sklápěčkový (viz nákladní automobil sklápěčkový) a skříňový (viz nákladní automobil skříňový) nákladní automobil.

Nákladní automobil sklápěčkový neboli sklápěč – Pro sklápěč je charakteristická sklápěcí plošina nebo korba a uzavřená kabina řidiče. Sklápěč se používá především při přepravě sypkých materiálů. Zvláštním typem sklápěče je tak zvaný dump-car se zad sklápěcí korbou a ochranným krytem nad kabinou.

Nákladní automobil skříňový – Zboží převážené tímto typem nákladního automobilu je uloženo v uzavřeném ložném prostoru, který se podobá skříni, ta je oddělena od řidičovi uzavřené kabiny. K nakládce a vykládce zboží dochází dveřmi, kterými je skříň opatřena, přičemž není pravidlem, že skříň má pouze jedny dveře.

Nákladní automobil valníkový neboli valník – Jedná se o nákladní vozidlo s nástavbou ve formě otevřené vany s otevíratelnými bočnicemi. Bočnice ve směru jízdy je pevná, zbývající bočnice jsou sklopné nebo odnímatelné. Jako valník se označují vozidla s pevně namontovanou nástavbou. Pokud je nástavba sklopná, nejedná se o valník, ale o sklápěč (viz sklápěčkový nákladní automobil). Valník se využívá při přepravě odolného či dobře zabaleného zboží. Nakládka je možná shora – jeřábem, při sklopení bočnic je možno nakládat vysokozdvižným vozíkem. Pro ložnou plochu je charakteristická rovná podlaha. Vozidla s valníkovou nástavbou umožňují zakrytí ložné plochy plachtou, která se natahuje na demontovatelnou konstrukci, takže vozidlo lze použít s plachtou i bez ní.

Nákladní silniční přeprava – Silniční doprava je individuální druh dopravy, který se realizuje za použití dopravních prostředků obvykle po silnicích a zpevněných cestách. V současné době patří silniční doprava mezi nejrychleji se rozvíjející způsoby dopravy, která díky své rychlosti, vysoké mobilitě a dostupnosti konkuruje železniční dopravě a v některých případech i dopravě letecké.

Návěs – Návěsem nazýváme přípojné nemotorové vozidlo (viz přípojné vozidlo), které se v přední části připojují k tahači, na něhož je přenášená značná část hmotnosti. Podle dopravního účelu rozlišujeme nákladní, speciální nákladní, speciální a autobusové návěsy. Nákladní návěsy jsou určeny pro přepravu různého zboží. Speciální nákladní návěsy umožňují přepravu pouze některých druhů zboží, mezi speciální nákladní návěsy patří například návěsy kontejnerové, cisternové (viz návěs cisternový) a chladírenské. Speciální návěs se užívá při specifických činnostech, mezi tyto návěsy patří například hasičský návěs či návěs s kompresorem. Autobusové návěsy jsou určeny pro přepravu osob a jejich zavazadel.

Návěs cisternový – Specializovaný silniční dopravní prostředek určený pro přepravu kapalin a plynů všeho druhu. Nádrž neboli cisterna je součástí vozidla. Cisternová vozidla jsou vyráběna v různých provedeních, zatímco některá vozidla umí převážet pouze kapaliny a plyny, jiná vozidla jsou vybavena doplňkovým zařízením jako jsou čerpadla, hadice či průtokoměry. Takto vybavená vozidla umožňují nejen přepravu nákladu, ale i jeho přečerpávání, odměřování či vydávání. Cisternové návěsy se používají při dopravě potravin (svoz mléka, rozvoz piva), pohonných hmot (rozvoz rafinerií k čerpacím stanicím, rozvoz pohonných hmot přímo do dopravních prostředků jako jsou letadla), dále také k distribuci topných olejů, přepravě zkapalněných plynů, transportu chemikálií, rozehřátého asfaltu, prášků (cement, mouka) či granulí.

Návěs chladírenský – Speciálně upravené návěsy (viz návěs), které se užívají při dopravě produktů pod teplotním režimem. Existují různé typy chladírenských nástaveb, které se užívají podle charakteru přepravovaných produktů. Využívá se nástavba s dvojitou podlahou, s dělící stěnou a druhým výparníkem, návěsy pro přepravu zboží v oddělených komorách a při různých teplotách, návěsy pro přepravu květin či nástavba pro přepravu masa ve visu.

Objem přepravy – Určuje počet tun či osob, které je možné přepravit. S objemem přepravy souvisí výkonnost (kapacita) dopravní infrastruktury, kterou jsou myšleny dopravní cesty a zařízení), a dále také výkonnost dopravních prostředků. Objem, kvalita (viz kvalita přepravy) a cena přepravy jdou koeficienty vyjadřující potřeby uživatelů dopravních služeb.

Outsourcing (složený z anglických slov out neboli vně a source což v překladu znamená zdroj) – V rámci outsourcingu může firma svěřit některé činnosti společnosti, která se na daný obor specializuje, cílem outsourcingu je snížení nákladů. Firmě, která si outsourcing objedná, je zároveň umožněno soustředit se pouze na předmět podnikání. Outsourcingu obvykle využívají společnosti, které zjistily, že vývoj a údržba vlastního informačního systému jsou ekonomicky nevýhodné. Výhodou využití třetí společnosti je její specializace v daném oboru. Nejčastěji se outsourcing využívá v oblasti IT, ale ničím neobvyklým není ani pro logistiku, obchod, public relations, účetnictví, stravování. S pojmem outsourcing souvisí i offshoring. Zatímco outsourcing znamená převedení činnosti na třetí stranu, offshoring se používá pro přesun výroby do zahraničí, nerozlišuje se však, zdali v zahraničí činnost provádí vlastnická společnost či jiná firma.

Pojištění zbožové neboli majetkové pojištění přepravy zásilek - Sjednává se (podobně jako dopravní pojištění – viz dopravní pojištění) pro případ škody na přepravované zásilce a to v důsledku nahodilé události. Pojištění trvá po celou dobu přepravy – tedy včetně překladů, meziskladování, odchýlení se od stanovené cesty či zdržení. Zbožové pojištění je určeno vlastníkům zboží, mohou jej uzavírat i zasilatelé. Zbožové pojištění se obvykle využívá u mezinárodní přepravy. Velmi důležitým pojmem je Institute Cargo Clauses, což jsou celosvětově uznávané doložky londýnského trhu pro pojištění zboží a dělí se podle rozsahu na tři skupiny – pojištění proti všem pojistným nebezpečím, proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím a proti nejzávažnějším pojistným nebezpečím. Nejširší rozsah pojištění zahrnuje pojištění proti všem pojistným nebezpečím tzv. all risks a vztahuje se na všechny rizika vyjma vyloučených. V rozsahu all risks se obvykle pojišťuje nové a řádně zabalené zboží, nejsou-li tyto podmínky splněny, doporučuje se pojištění proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím. Dále je možné sjednat pojištění proti některým rizikům jako je například oheň, výbuch, zasažení bleskem, záplava, povodeň, dopravní nehoda, potopení lodi a jiné.

Proof od delivery (P.O.D) – Důkaz o doručení zásilky (balíku či dopisu). Příjemce zásilky potvrdí při převzetí zboží jeho přijetí svým podpisem či razítkem. Obvykle se jedná o tištěný dokument, v němž je uvedeno jméno a příjmení příjemce, v některých případech také datum a čas. V případě výhrady (poškození obalu, pozdní dodání, nesouhlas v počtu kusů, předpokládané hmotnosti a podobně) by se do dokumentu měla zapsat také připomínka (výhrada).

Přehled dodacích parit viz INCOTERMS.

Přeprava – Označení spotřebního procesu, při němž dochází k přemísťování nákladu z jednoho místa do jiného po dopravních komunikacích a za účelem zisku. Společnost, která přepravu zajišťuje, se nazývá dopravce, objednatel přepravy je přepravce. Dopravce a přepravce uzavírají přepravní smlouvu. Rozlišovat lze mezi přepravou zboží, která bývá označována jako nákladní doprava, a přepravou osob, označovanou jako osobní doprava. V nákladní přepravě vzniká přepravní smlouva přijetím objednávky, převzetím zásilky nebo započetím přepravy. (V osobní přepravě vzniká přepravní smlouva přijetím objednávky či zaplacením jízdného.) Přeprava bývá velmi často zaměňována s pojmem doprava (viz doprava).

Přípojné vozidlo – Jedná se o vozidla bez vlastního pohonu určená pro přepravu zboží či osob. Vzhledem k tomu, že nemají vlastní pohon, musí být tažena motorovými vozidly. Podle účelu jejich použití rozlišujeme návěsy (viz návěsy), přívěsy (viz přívěsy), přípojné pracovní stroje a postranní vozíky, které se připojují k motocyklům.

Přívěs – Přípojná silniční vozidla, která se za tažná vozidla připojují pomocí oje. Na rozdíl od návěsů (viz návěs) tak přenáší pouze malou část celkové hmotnosti přívěsu. V některých případech jsou přívěsy nesprávně označovány jako vlečné vozy neboli vleky. Podle dopravního účelu rozdělujeme přívěsy na nákladní, podvalníky, speciální nákladní, autobusové a karavely, které jsou určené k ubytování osob. Zatímco nákladní přívěsy jsou konstruované tak, že umožňují přepravu jakéhokoli zboží, pro podvalníky je charakteristická nízko umístěná plošina pro přepravu nadrozměrných nákladů. Pro přepravu speciálních nákladů jsou konstruované také speciální nákladní přívěsy, které slouží například pro přepravu osobních automobilů, sportovních lodí, pro přepravu sypkých materiálů či paliva. Při přepravě cestujících a jejich zavazadel se užívají autobusové přívěsy.

Režim TIR – Označení pro celní konvenci o mezinárodní dopravě pod karnetem TIR vydanou OSN. TIR neboli transport international routier je označení pro mezinárodní silniční dopravu. Karnet TIR je písemné celní prohlášení na propuštění zboží v mezinárodním režimu tranzitu, což znamená, že při přepravě musí alespoň jedenkráte dojít k překročení státní hranice. Karnet TIR je zároveň ručebním dokumentem za vymahatelná cla a jiné poplatky, které váznou na přepravovaném zboží.

Sběrná kusová zásilka – Jedná se o zásilky, k jejichž přepravě není nutný celý vůz. Zásilky jsou však omezeny objemem nebo váhou. Prostřednictvím sběrné služby jsou zásilky kompletovány a to tak, aby jejich expedice byla ekonomicky a logisticky účelná. Zásilky jsou obvykle přepravovány za ceny stanovené fixními dopravními předpisy, čímž se liší od celovozových zásilek (viz celovozová zásilka), jejichž ceny bývají smluvní.

Sběrná služba – Systém přepravy kusových zásilek od domu k domu na území České republiky. V rámci sběrné služby není možná přeprava věcí s mimořádnou kulturní nebo uměleckou hodnotou, živých zvířat. Přepravovat se nesmí věci, které lze přepravit s jinými zásilkami, a volně ložené hromadné substráty.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia – Organizace vznikla po rozpadu Československa a nahradila tehdejší sdružení ČESMAD (viz ČESMAD). Mezi úkoly sdružení patří podpora prosperity a rozvoje silniční dopravy s ohledem na zájmy dopravců. Sdružení zastupuje, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů a silniční dopravy u orgánů veřejné správy, zavádí opatření proti diskriminaci silniční dopravy vzhledem k ostatním druhům dopravy či hospodářským odvětvím. Mezi úkoly sdružení patří také uplatňování zásad přístupu na přepravní trh, dále sdružení pomáhá při sjednávání předpisů, které se týkají silniční dopravy, celních formalit, bezpečnosti silničního provozu a smluvních vztahů, pomáhají při přípravě obecně závazných norem týkajících se silničních dopravců. Sdružení zastupuje zájmy svých členů a plní úkoly plynoucí z členství v IRU a ostatních mezinárodních nevládních organizacích, dále se musí aktivně podílet na sekcích v IRU a prosazovat zájmy svých členů i nevládních organizací v IRU. Mezi další úkoly sdružení patří zajišťování školení, konzultací, seminářů pro dopravce, vytváření informačního systému pro silniční dopravce a zajišťování tiskopisů a pomůcek pro ně. Sdružení má na starosti zprostředkování smluv v oblasti obchodu a služeb a vykonávání funkcí záručního sdružení podle „Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR“ (viz režim TIR).

Sdružení československých automobilových dopravců viz ČESMAD.

Skladová logistika – Zajištění skladování a dopravy produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků). V rámci skladové logistiky jsou poskytována služby jako kompletace dle přání zákazníka, etiketování, kolkování a repackové činnosti, vedení skladové evidence a elektronický reporting, blokové i paletové skladování potravinářského i nepotravinářského zboží s možností temperance, následní distribuce zboží a nabízeno může být také napojení na železniční vlečku.

Sledování pohybu zásilky neboli track and trace – Po celou dobu přepravy (od podání do doručení) je zásilku možné sledovat.

Stálé mezinárodní sdružení silničních kongresů viz AICPR.

Tahač – Tahače patří do skupiny vícestopých automobilů (viz vícestopé automobily), zpravidla jsou určené k tažení přípojných vozidel. Podle konstrukce a použití se rozlišujeme silniční tahače a traktory. Podle druhu přípojného vozidla lze silniční tahače rozdělit na tahače návěsů a tahače přívěsů.

Temperované skladovací plochy - Plochy vyhřívané na určitou teplotu, jsou určené především pro zboží, které je možné skladovat pouze za určité teploty.

Track and trace viz sledování pohybu zásilky.

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě viz CMR.

Vícestopé automobily – Označení pro automobily, které mají kola rozložená ve třech a více rovinách osy souměrnosti automobilu. Patří sem tahače, pracovní stroje, dopravní motorové vozíky (vozidla s maximální rychlostí 25 km/h a užitečným zatížením do jedné tuny), motorové tříkolky, přičemž mezi nejvýznamnější jsou tahače (viz tahače).

VKD neboli vnitrostátní kamionová doprava – Přeprava zajišťovaná kamionem (truckem) v rámci jednoho státu, čímž se liší od mezinárodní kamionové dopravy (viz mezinárodní kamionová doprava). Při přepravě je možno užívat návěs (viz návěs).

Vývoz viz export.

FEE Transport, s.r.o.

FEE Transport, s.r.o.

Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Jičín

Pobočka Jičín

Křižíkova 1099
506 01 Jičín

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Olomouc

Pobočka Olomouc

Ladova 389/10,
779 00, Olomouc

730 891 906
infoOL@feetransport.cz

Pobočka Moravská Ostrava

Pobočka Moravská Ostrava

Hrušovská 2969/13
703 00 Moravská Ostrava

735 758 781
InfoOstr@feetransport.cz

Pobočka Hranice

Pobočka Hranice

Teplická 990
753 01 Hranice I-Město

771 126 901 
infoHranice@feetransport.cz

Pobočka Prostějov

Pobočka Prostějov

Floriána Nováka 5267/3
796 01 Prostějov

730 891 906 
infoprostejov@feetransport.cz