Volejte kdykoliv: 734 362 894, 730 891 906

Přeprava zboží po silnici podle dohody ADR

převzato z periodika "Nebezpečný náklad"

Jak máte zabezpečeno, že celý dopravní řetězec zahrnující přepravu nebezpečného zboží je v souladu s dohodou ADR? 

Společnost FEE Transport s.r.o. poskytuje profesionální služby v oblasti dopravy a spedice. Jednou z mnoha nabízených služeb je realizace přepravy nebezpečných věcí dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Mezi základní stanovené požadavky patří zajištění bezpečnostním poradcem, školení zúčastněných osob, předepsané vybavení vozidel a další požadavky. Kromě vlastní přepravy se vztahuje i na činnosti související s přepravou, jako jsou balení, plnění nakládka, či vykládka nebezpečných věcí. 

Na co je nutné dávat největší pozor? Kde hrozí chyby? 

Je potřeba zdůraznit, že každý článek přepravy nebezpečných věcí má své povinnosti, nejenom dopravce, ale i osoba předávající nebezpečné věci a osoba provádějící vykládku.  

Odesílatel tak musí zajistit, aby dopravce obdržel nebezpečné věci s řádně vyplněnými průvodními doklady a ve schválených obalech s předepsaným značením. Musí zajistit proškolení ostatních osob podílejících se na přepravě a ustanovit bezpečnostního poradce.  

Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) musí stejně jako odesílatel proškolit ostatní osoby podílející se na této přepravě a ustanovit bezpečnostního poradce.  

Nejširší spektrum povinností však připadá na samotného dopravce, který může převzít nebezpečné věci pouze do způsobilého dopravního prostředku vybaveného předepsanými doklady a výbavou, označeného bezpečnostními značkami. Musí zajistit proškolení osádky dopravního prostředku a ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. 

Co musí splňovat řidiči přepravující zboží ADR, jak probíhá jejich výběr? 

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohodě ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni se zúčastnit školení řidičů dle 1.3.ADR zakončeného zkouškou před komisařem z MD ČR, na jejímž základě obdrží osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci. Platnost tohoto Osvědčení je 5 let. Školení dle 1.3 ADR je vyžadované pro přepravy dle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní ADR), přepravy kusů balených jako omezené množství (LQ) a vyňaté množství (EQ). Pro přepravy tzv. nadlimitní (plně dle ADR) jsou řidiči školení dle 8.2 ADR. 

Školení by mělo pokrývat teoretické i praktické aspekty a zahrnovat následující důležité oblasti: základní teoretická školení (legislativa a předpisy, identifikace nebezpečných látek, způsoby balení a označování), bezpečností procedury (manipulace a nakládání s nákladem..) praktická školení (simulace situací a nácvik bezpečných postupů), ověření a certifikace, bezpečnostní vybavení vozidla a pravidelná obnova školení. 

Výběr řidičů pro přepravu nebezpečných látek podle dohody ADR je prováděn velice pečlivě, a to v souladu s příslušnými předpisy a národními normami. Řidiči musí mít nejen potřebné kvalifikace, ale také povědomí o rizicích spojených s přepravou nebezpečného zboží a schopnost jednat v souladu s bezpečnostními postupy. 

Pro přepravy nebezpečných věcí není nutné žádat o žádné další povolení vydávané státem. 

Blog
Naši partneři
FEE Transport, s.r.o.

FEE Transport, s.r.o.

Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Jičín

Pobočka Jičín

Křižíkova 1099
506 01 Jičín

734 362 894 
infoJC@feetransport.cz

Pobočka Olomouc

Pobočka Olomouc

Ladova 389/10,
779 00, Olomouc

730 891 906
infoOL@feetransport.cz

Pobočka Moravská Ostrava

Pobočka Moravská Ostrava

Hrušovská 2969/13
703 00 Moravská Ostrava

735 758 781
InfoOstr@feetransport.cz

Pobočka Hranice

Pobočka Hranice

Teplická 990
753 01 Hranice I-Město

771 126 901 
infoHranice@feetransport.cz

Pobočka Prostějov

Pobočka Prostějov

Floriána Nováka 5267/3
796 01 Prostějov

730 891 906 
infoprostejov@feetransport.cz